اپلیکیشن اندروید فیلمو را دانلود نمایید.

باکس آفیس ویکند

باکس آفیس سینما با قابلیت تعریف چندین باکس آفیس با اطلاعات متفاوت

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$25M
 • فروش کل $25M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$22M
 • فروش کل $567M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$11M
 • فروش کل $285M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$8.4M
 • فروش کل $88M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$8.3M
 • فروش کل $8.3M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$6.7M
 • فروش کل $67M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$3.2M
 • فروش کل $37M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$3M
 • فروش کل $59M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$2.7M
 • فروش کل $165M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$2.5M
 • فروش کل $11M